Measuring couplers

 


 

Sorry this content is not available in your selected language.


Комисията за регулиране на съобщенията изисква операторите,
осъществяващи
далекосъобщителна дейност “наземно радиоразпръскване”,
да инсталират
измерителни насочени отклонители в изходите на
предавателните съоръжения
в съответствие с Наредбата за определяне
на процедурните правила и
техническите параметри за работа на
радиослужба “Радиоразпръскване”
обн. ДВ бр. 76 от 2004г.
(точка 6.3 от Приложение 8).

Измерителният насочен отклонител се инсталира на изхода на
предавателното
съоръжение и между изхода на комбайнера и антената
в случаите, когато няколко
предавателя работят посредством комбайнер
на една антена.

Насоченият
отклонител не оказва влияние върху основната функция на
антенно-фидерния тракт.


Предназначението му е да осигури възможност за извършване на различни
измервания
от контролните служби на КРС без да се налагат комутации или
разкачания.